三字經全文帶拼音

剛的知識分享 發佈 2022-12-09T02:25:09.055347+00:00

rén zhī chū。xìng běn shàn。xí xiāng yuǎn。gǒu bú jiào。jiāo wǔ zǐ。

三字經全文帶拼音


rén zhī chū

xìng běn shàn

xìng xiāng jìn

xí xiāng yuǎn

人之初

性本善

性相近

習相遠

gǒu bú jiào

xìng nǎi qiān

jiào zhī dào

guì yǐ zhuān

苟不教

性乃遷

教之道

貴以專

xī mèng mǔ

zé lín chǔ

zǐ bù xué

duàn jī zhù

昔孟母

擇鄰處

子不學

斷機杼

dòu yān shān

yǒu yì fāng

jiāo wǔ zǐ

míng jù yáng

竇燕山

有義方

教五子

名俱揚

yǎng bú jiào

fù zhī guò

jiào bù yán

shī zhī duò

養不教

父之過

教不嚴

師之惰

zǐ bù xué

fēi suǒ yí

yòu bù xué

lǎo hé wéi

子不學

非所宜

幼不學

老何為

yù bù zhuó

bù chéng qì

rén bù xué

bù zhī yì

玉不琢

不成器

人不學

不知義

wéi rén zǐ

fāng shào shí

qīn shī yǒu

xí lǐ yí

為人子

方少時

親師友

習禮儀

xiāng jiǔ líng

néng wēn xí

xiào yú qīn

suǒ dāng zhí

香九齡

能溫席

孝於親

所當執

róng sì suì

néng ràng lí

dì yú zhǎng

yí xiān zhī

融四歲

能讓梨

弟於長

宜先知

shǒu xiào tì

cì jiàn wén

zhī mǒu shù

shí mǒu wén

首孝悌

次見聞

知某數

識某文

yī ér shí

shí ér bǎi

bǎi ér qiān

qiān ér wàn

一而十

十而百

百而千

千而萬

sān cái zhě

tiān dì rén

sān guāng zhě

rì yuè xīng

三才者

天地人

三光者

日月星

sān gāng zhě

jūn chén yì

fù zǐ qīn

fū fù shùn

三綱者

君臣義

父子親

夫婦順

yuē chūn xià

yuē qiū dōng

cǐ sì shí

yùn bù qióng

曰春夏

曰秋冬

此四時

運不窮

yuē nán běi

yuē xī dōng

cǐ sì fāng

yìng hū zhōng

曰南北

曰西東

此四方

應乎中

yuē shuǐ huǒ

mù jīn tǔ

cǐ wǔ háng

běn hū shù

曰水火

木金土

此五行

本乎數

shí gān zhě

jiǎ zhì guǐ

shí èr zhī

zǐ zhì hài

十干者

甲至癸

十二支

子至亥

yuē huáng dào

rì suǒ chán

yuē chì dào

dāng zhōng quán

曰黃道

日所躔

曰赤道

當中權

chì dào xià

wēn nuǎn jí

wǒ zhōng huá

zài dōng běi

赤道下

溫暖極

我中華

在東北

hán yù jūn

shuāng lù gǎi

yòu gāo yuán

zuǒ dà hǎi

寒燠均

霜露改

右高原

左大海

yuē jiāng hé

yuē huái jì

cǐ sì dú

shuǐ zhī jì

曰江河

曰淮濟

此四瀆

水之紀

yuē dài huá

sōng héng héng

cǐ wǔ yuè

shān zhī míng

曰岱華

嵩恆衡

此五嶽

山之名

gǔ jiǔ zhōu

jīn gǎi zhì

chēng xíng shěng

sān shí wǔ

古九州

今改制

稱行省

三十五

yuē shì nóng

yuē gōng shāng

cǐ sì mín

guó zhī liáng

曰士農

曰工商

此四民

國之良

yuē rén yì

lǐ zhì xìn

cǐ wǔ cháng

bù róng wěn

曰仁義

禮智信

此五常

不容紊

dì suǒ shēng

yǒu cǎo mù

cǐ zhí wù

biàn shuǐ lù

地所生

有草木

此植物

遍水陸

yǒu chóng yú

yǒu niǎo shòu

cǐ dòng wù

néng fēi zǒu

有蟲魚

有鳥獸

此動物

能飛走

dào liáng shū

mài shǔ jì

cǐ liù gǔ

rén suǒ shí

稻梁菽

麥黍稷

此六穀

人所食

mǎ niú yáng

jī quǎn shǐ

cǐ liù chù

rén suǒ sì

馬牛羊

雞犬豕

此六畜

人所飼

yuē xǐ nù

yuē āi jù

ài wù yù

qī qíng jù

曰喜怒

曰哀懼

愛惡欲

七情俱

qīng chì huáng

jí hēi bái

cǐ wǔ sè

mù suǒ shí

青赤黃

及黑白

此五色

目所識

suān kǔ gān

jí xīn xián

cǐ wǔ wèi

kǒu suǒ hán

酸苦甘

及辛咸

此五味

口所含

shān jiāo xiāng

jí xīng xiǔ

cǐ wǔ xiù

bí suǒ xiù

膻焦香

及腥朽

此五臭

鼻所嗅

páo tǔ gé

mù shí jīn

yǔ sī zhú

nǎi bā yīn

匏土革

木石金

與絲竹

乃八音

yuē píng shǎng

yuē qù rù

cǐ sì shēng

yí tiáo xié

曰平上

曰去入

此四聲

宜調協

gāo zēng zǔ

fù ér shēn

shēn ér zǐ

zǐ ér sūn

高曾祖

父而身

身而子

子而孫

zì zǐ sūn

zhì xuán zēng

nǎi jiǔ zú

rén zhī lún

自子孫

至玄曾

乃九族

人之倫

fù zǐ ēn

fū fù cóng

xiōng zé yǒu

dì zé gōng

父子恩

夫婦從

兄則友

弟則恭

zhǎng yòu xù

yǒu yǔ péng

jūn zé jìng

chén zé zhōng

長幼序

友與朋

君則敬

臣則忠

cǐ shí yì

rén suǒ tóng

ng shī xù

wù wéi bèi

此十義

人所同

當師敘

勿違背

zhǎn qí shuāi

dà xiǎo gōng

zhì sī má

wǔ fù zhōng

斬齊衰

大小功

至緦麻

五服終

lǐ yuè shè

yù shū shù

gǔ liù yì

jīn bù jù

禮樂射

御書數

古六藝

今不具

wéi shū xué

rén gòng zūn

jì shí zì

jiǎng shuō wén

惟書學

人共遵

既識字

講說文

yǒu gǔ wén

dà xiǎo zhuàn

lì cǎo jì

bù kě luàn

有古文

大小篆

隸草繼

不可亂

ruò guǎng xué

jù qí fán

dàn lüè shuō

néng zhī yuán

若廣學

懼其繁

但略說

能知原

fán xùn méng

xū jiǎng jiū

xiáng xùn gǔ

míng jù dòu

凡訓蒙

須講究

詳訓詁

明句讀

wéi xué zhě

bì yǒu chū

xiǎo xué zhōng

zhì sì shū

為學者

必有初

小學終

至四書

lún yǔ zhě

èr shí piān

qún dì zǐ

jì shàn yán

論語者

二十篇

群弟子

記善言

mèng zǐ zhě

qī piān zhǐ

jiǎng dào dé

shuō rén yì

孟子者

七篇止

講道德

說仁義

zuò zhōng yōng

nǎi kǒng jí

zhōng bù piān

yōng bù yì

作中庸

乃孔伋

中不偏

庸不易

zuò dà xué

nǎi zēng zǐ

zì xiū qí

zhì píng zhì

作大學

乃曾子

自修齊

至平治

zhōng shū shú

xiào jīng tōng

rú liù jīng

shǐ kě dú

中書熟

孝經通

如六經

始可讀

shī shū yì

lǐ chūn qiū

hào liù jīng

dāng jiǎng qiú

詩書易

禮春秋

號六經

當講求

yǒu lián shān

yǒu guī cáng

yǒu zhōu yì

sān yì xiáng

有連山

有歸藏

有周易

三易詳

yǒu diǎn mó

yǒu xùn gào

yǒu shì mìng

shū zhī ào

有典謨

有訓誥

有誓命

書之奧

wǒ zhōu gōng

zuò zhōu lǐ

zhù liù guān

cún zhì tǐ

我周公

作周禮

著六官

存治體

dà xiǎo dài

zhù lǐ jì

shù shèng yán

lǐ yuè bèi

大小戴

注禮記

述聖言

禮樂備

yǒu guó fēng

yǒu yǎ sòng

hào sì shī

dāng fěng yǒng

有國風

有雅頌

號四詩

當諷詠

shī jì wáng

chūn qiū zuò

yù bāo biǎn

bié shàn è

詩既亡

春秋作

寓褒貶

別善惡

sān zhuàn zhě

yǒu gōng yáng

yǒu zuǒ shì

yǒu gǔ liáng

三傳者

有公羊

有左氏

有穀梁

ěr yǎ zhě

shàn biàn yán

qiú jīng xùn

cǐ mò xiān

爾雅者

善辨言

求經訓

此莫先

gǔ shèng zhù

xiān xián zhuàn

zhù shū bèi

shí sān jīng

古聖著

先賢傳

註疏備

十三經

zuǒ zhuàn wài

yǒu guó yǔ

hé qún jīng

shù shí wǔ

左傳外

有國語

合群經

數十五

jīng jì míng

fāng dú zǐ

cuō qí yào

jì qí shì

經既明

方讀子

撮其要

記其事

wǔ zǐ zhě

yǒu xún yáng

wén zhōng zǐ

jí lǎo zhuāng

五子者

有荀揚

文中子

及老莊

jīng zǐ tōng

dú zhū shǐ

kǎo shì xì

zhī zhōng shǐ

經子通

讀諸史

考世系

知終始

zì xī nóng

zhì huáng dì

hào sān huáng

zài shàng shì

自羲農

至黃帝

號三皇

在上世

táng yǒu yú

hào èr dì

xiāng yī xùn

chēng shèng shì

唐有虞

號二帝

相揖遜

稱盛世

xià yǒu yǔ

shāng yǒu tāng

zhōu wén wǔ

chēng sān wáng

夏有禹

商有湯

周文武

稱三王

xià chuán zǐ

jiā tiān xià

sì bǎi zǎi

qiān xià shè

夏傳子

家天下

四百載

遷夏社

tāng fá xià

guó hào shāng

liù bǎi zǎi

zhì zhòu wáng

湯伐夏

國號商

六百載

至紂亡

zhōu wǔ wáng

shǐ zhū zhòu

bā bǎi zǎi

zuì cháng jiǔ

周武王

始誅紂

八百載

最長久

zhōu gòng hé

shǐ jì nián

lì xuān yōu

suì dōng qiān

周共和

始紀年

歷宣幽

遂東遷

zhōu dào shuāi

wáng gāng zhuì

chěng gān gē

shàng yóu shuì

周道衰

王綱墜

逞干戈

尚遊說

shǐ chūn qiū

zhōng zhàn guó

wǔ bà qiáng

qī xióng chū

始春秋

終戰國

五霸強

七雄出

yíng qín shì

shǐ jiān bìng

chuán èr shì

chǔ hàn zhēng

嬴秦氏

始兼併

傳二世

楚漢爭

gāo zǔ xīng

hàn yè jiàn

zhì xiào píng

wáng mǎng cuàn

高祖興

漢業建

至孝平

王莽篡

guāng wǔ xīng

wéi dōng hàn

sì bǎi nián

zhōng yú xiàn

光武興

為東漢

四百年

終於獻

wèi shǔ wú

zhēng hàn dǐng

hào sān guó

qì liǎng jìn

魏蜀吳

爭漢鼎

號三國

迄兩晉

sòng qí jì

liáng chén chéng

wéi nán cháo

dū jīn líng

宋齊繼

梁陳承

為南朝

都金陵

běi yuán wèi

fēn dōng xī

yǔ wén zhōu

xīng gāo qí

北元魏

分東西

宇文周

興高齊

dài zhì suí

yī tǔ yǔ

bù zài chuán

shī tǒng xù

迨至隋

一土宇

不再傳

失統緒

táng gāo zǔ

qǐ yì shī

chú suí luàn

chuàng guó jī

唐高祖

起義師

除隋亂

創國基

èr shí chuán

sān bǎi zǎi

liáng miè zhī

guó nǎi gǎi

二十傳

三百載

梁滅之

國乃改

liáng táng jìn

jí hàn zhōu

chēng wǔ dài

jiē yǒu yóu

梁唐晉

及漢周

稱五代

皆有由

zhào sòng xīng

shòu zhōu shàn

shí bā chuán

nán běi hùn

趙宋興

受周禪

十八傳

南北混

liáo yǔ jīn

jiē chēng dì

yuán miè jīn

jué sòng shì

遼與金

皆稱帝

元滅金

絕宋世

yú tú guǎng

chāo qián dài

jiǔ shí nián

guó zuò fèi

輿圖廣

超前代

九十年

國祚廢

dài chéng zǔ

qiān yān jīng

shí liù shì

zhì chóng zhēn

迨成祖

遷燕京

十六世

至崇禎

quán yān sì

kòu rú lín

lǐ chuǎng chū

shén qì fén

權閹肆

寇如林

李闖出

神器焚

qīng shì zǔ

yīng jǐng mìng

jìng sì fāng

kè dà dìng

清世祖

膺景命

靖四方

克大定

yóu kāng yōng

lì qián jiā

mín ān fù

zhì jì kuā

由康雍

歷乾嘉

民安富

治績夸

dào xián jiān

biàn luàn qǐ

shǐ yīng fǎ

rǎo dū bǐ

道咸間

變亂起

始英法

擾都鄙

tóng guāng hòu

xuān tǒng ruò

chuán jiǔ dì

mǎn qīng mò

同光後

宣統弱

傳九帝

滿清歿

gé mìng xīng

fèi dì zhì

lì xiàn fǎ

jiàn mín guó

革命興

廢帝制

立憲法

建民國

gǔ jīn shǐ

quán zài zī

zǎi zhì luàn

zhī xīng shuāi

古今史

全在茲

載治亂

知興衰

shǐ suī fán

dú yǒu cì

shǐ jì yī

hàn shū èr

史雖繁

讀有次

史記一

漢書二

hòu hàn sān

guó zhì sì

jiān zhèng jīng

cān tōng jiàn

後漢三

國志四

兼證經

參通鑑

dú shǐ zhě

kǎo shí lù

tōng gǔ jīn

ruò qīn mù

讀史者

考實錄

通古今

若親目

kǒu ér sòng

xīn ér wéi

zhāo yú sī

xī yú sī

口而誦

心而惟

朝於斯

夕於斯

xī zhòng ní

shī xiàng tuó

gǔ shèng xián

shàng qín xué

昔仲尼

師項橐

古聖賢

尚勤學

zhào zhōng lìng

dú lǔ lùn

bǐ jì shì

xué qiě qín

趙中令

讀魯論

彼既仕

學且勤

pī pú biān

xuē zhú jiǎn

bǐ wú shū

qiě zhī miǎn

披蒲編

削竹簡

彼無書

且知勉

tóu xuán liáng

zhuī cì gǔ

bǐ bù jiào

zì qín kǔ

頭懸樑

錐刺股

彼不教

自勤苦

rú náng yíng

rú yìng xuě

jiā suī pín

xué bù chuò

如囊螢

如映雪

家雖貧

學不輟

rú fù xīn

rú guà jiǎo

shēn suī láo

yóu kǔ zhuó

如負薪

如掛角

身雖勞

猶苦卓

sū lǎo quán

èr shí qī

shǐ fā fèn

dú shū jí

蘇老泉

二十七

始發憤

讀書籍

bǐ jì lǎo

yóu huǐ chí

ěr xiǎo shēng

yí zǎo sī

彼既老

猶悔遲

爾小生

宜早思

ruò liáng hào

bā shí èr

duì dà tíng

kuí duō shì

若梁灝

八十二

對大廷

魁多士

bǐ jì chéng

zhòng chēng yì

ěr xiǎo shēng

yí lì zhì

彼既成

眾稱異

爾小生

宜立志

yíng bā suì

néng yǒng shī

mì qī suì

néng fù qí

瑩八歲

能詠詩

泌七歲

能賦棋

bǐ yǐng wù

rén chēng qí

ěr yòu xué

dāng xiào zhī

彼穎悟

人稱奇

爾幼學

當效之

cài wén jī

néng biàn qín

xiè dào yùn

néng yǒng yín

蔡文姬

能辯琴

謝道韞

能詠吟

bǐ nǚ zǐ

qiě cōng mǐn

ěr nán zǐ

dāng zì jǐng

彼女子

且聰敏

爾男子

當自警

táng liú yàn

fāng qī suì

jǔ shén tóng

zuò zhèng zì

唐劉晏

方七歲

舉神童

作正字

bǐ suī yòu

shēn yǐ shì

yǒu wéi zhě

yì ruò shì

彼雖幼

身已仕

有為者

亦若是

quǎn shǒu yè

jī sī chén

gǒu bù xué

hé wéi rén

犬守夜

雞司晨

苟不學

曷為人

cán tǔ sī

fēng niàng mì

rén bù xué

bù rú wù

蠶吐絲

蜂釀蜜

人不學

不如物

yòu xí yè

zhuàng zhì shēn

shàng kuāng guó

xià lì mín

幼習業

壯致身

上匡國

下利民

yáng míng shēng

xiǎn fù mǔ

guāng yú qián

yù yú hòu

揚名聲

顯父母

光於前

裕於後

rén yí zǐ

jīn mǎn yíng

wǒ jiào zǐ

wéi yī jīng

人遺子

金滿贏

我教子

唯一經

qín yǒu gōng

xì wú yì

jiè zhī zāi

yí miǎn lì

勤有功

戲無益

戒之哉

宜勉力

關鍵字:

男生聞到⋯90%再累都會想"起來"!

2021-10-13T07:55:51.105254+00:00

用香味喚醒熱戀

莉莉我身邊超多朋友用完都說:
【男生聞到⋯90%再累都會想"起來"】(妳們懂的😳)
 
最近跟他吵架,兩個人都非常不!開!心!
唉⋯在一起久了就是這樣,吵架時兩個都無力再去討好對方,

明明每天一起吃飯,餐桌上只有餐具碰撞的聲音,

沒有人想主動開口說話,吃飽就默默自己收拾離開⋯
 
到現在已經一個多月沒講話了『我真的想和好⋯』
但,又不想要先低頭
突然想起之前那罐閨蜜送我的“韓妞沐浴露”

 


說可以用香味喚醒熱戀!
https://www.cashin.tw/product/000000000034855 

因為嗅覺是無法關閉的器官,氣味會直達大腦邊緣系統,

刺激情緒感官,挑起一些感受😳

 


我覺得味道不會太重是淡淡的,蠻香的~~
之後趕緊假睡,後來他進來看到我先愣了一下,

他說怎麼這麼香,手就開始⋯後續就不說了🥰

久旱逢甘霖,不知道是不是被味道刺激,變得相當賣力,

但我很喜歡😳熟悉的甜蜜終於回來了!
早上超累的,看他倒是神情氣爽,看樣子有好好釋放到哈哈!
還說今晚想洗泡泡浴❤⇢https://www.cashin.tw/product/000000000034855

 

商品資訊

 ▼韓妞維持熱戀的秘訣大公開!!▼  

⇢用香味喚醒他的激情 不自覺一直想妳

 ﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍﹍

\穿在身上的香水 純潔果香沐浴露誕生/

 榮獲韓國男性最有好感的香味 NO.1🥇

 

https://www.cashin.tw/product/000000000034855