2012-06-14T08:59:23+00:00
桃花朵朵開 

作詞 阿牛、友弟
作曲 阿牛

我在這兒等著你回來 
等著你回來 看那桃花開 
我在這兒等著你回來 
等著你回來 把那花兒採

暖暖的春風迎面吹  
桃花朵朵開
枝頭鳥兒成雙對   
情人心花兒開
啊喲啊喲 你比花還美妙 叫我忘不了
啊喲啊喲 秋又去春又來 記得我的愛 

我在這兒等著你回來
等著你回來 看那桃花開 
我在這兒等著你回來 
等著你回來 把那花兒採
我在這兒等著你回來 
等著你回來 給你把花戴
我在這兒等著你回來 
嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷 

暖暖的春風迎面吹  
桃花朵朵開
枝頭鳥兒成雙對   
情人心花兒開
啊喲啊喲 你比花還美妙 叫我忘不了
啊喲啊喲 秋又去春又來 別把我忘懷

我在這兒等著你回來 
等著你回來 看那桃花開 
我在這兒等著你回來 
等著你回來 把那花兒採
我在這兒等著你回來 
等著你回來 給你把花戴
我在這兒等著你回來 
嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷 

我在這兒等著你回來 
等著你回來 看那桃花開 
我在這兒等著你回來 
嚐嚐家鄉菜 團圓樂開懷